Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen”,  de ondernemer  en recreant -  huurder betreffende huur van accommodaties.  Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.

Totstandkoming reservering en betaling

Een reservering kan zowel online als telefonisch worden gedaan door een meerderjarig persoon.

De huurder dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en alle verplichte gegevens te verstrekken om de reservering te maken.

“Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen”  zal na ontvangst de reservering in behandeling nemen en bevestigen. Mocht de huurder geen ontvangstbevestiging per e-mail ontvangen, dan is er wellicht iets misgegaan en dient de huurder contact met ons kantoor op te nemen. Let op dan is uw reservering nog niet definitief.

De huurder dient een aanbetaling van 35% van het totale factuurbedrag  te voldoen in euro’s  via IDEAL , gelijktijdig met de boeking .  Na ontvangst van deze betaling is de reservering definitief.

De restbetaling van de factuur dient uiterlijk vier weken vóór aankomstdatum  te worden voldaan. Bij een reservering korter dan vier weken vóór aankomst, dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan.

Annuleren of wijzigen van de overeenkomst

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient de huurder dit per e-mail door te geven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden. Na annulering ontvangt de huurder een annuleringsnota. De administratiekosten voor een annulering/wijziging  bedragen 45 Euro omschreven. Naast deze kosten is de huurder de volgende kosten verschuldigd:

  • Bij annulering tot 1 maand vóór aankomst: gratis annuleren.
  • Bij annulering vanaf 1 maand tot aankomst: 100% van het factuurbedrag.

“Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” is gerechtigd de reservering te annuleren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

  • Indien de woning of het appartement niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of wanprestatie van de eigenaar.
  • Indien de woning of het appartement niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de woning of het appartement door de eigenaar, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de eigenaar. De ondernemer stelt de huurder hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte. “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen, een passend alternatief aan te bieden. Als geen passend alternatief kan geboden worden of indien de huurder niet akkoord gaat met het geboden alternatief, gaat de ondernemer over tot terugstorten van het reeds betaalde deel van de factuur onder aftrek van 45 euro administratiekosten. Indien huurder de overeenkomst wil wijzigen is dat mogelijk tot 28 dagen voor aankomst. De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend.

Het totaalbedrag van het kostenoverzicht moet altijd volledig voldaan zijn voor aankomst. Bij niet betalen binnen de betalingstermijn is “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” gerechtigd de overeenkomst ontbinden (te annuleren) en de huurder aansprakelijk te stellen voor de annuleringskosten. De annuleringskosten worden verrekend met de reeds betaalde bedragen.

Staat van de accommodatie en aard van gebruik

De accommodatie wordt in goede staat aan de huurder  ter beschikking gesteld. Indien de huurder van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen”.

De huurder en zijn gasten zijn verplicht de accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. Alle schade die door de huurder of gasten is aangebracht, dient door de huurder vóór vertrek te worden gemeld en dient direct te worden betaald. Als de accommodatie niet schoon of beschadigd wordt achtergelaten, is de “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen”’  gerechtigd de schade te verrekenen met de waarborgsom.

De accommodatie mag uitsluitend door de huurder worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Permanente bewoning is niet toegestaan.

Het maximaal toegestane personen staat vermeld op de website, meer is niet toegestaan (inclusief baby’s en kinderen). Bij overtreding kan het gebruik van de accommodatie ontzegt worden en is geen recht op restitutie.

Handdoeken en beddengoed zijn optioneel, u kan deze huren tegen een vergoeding, u mag deze ook zelf meebrengen.

Huisdieren (enkel hond(en)) zijn enkel toegestaan als dit uitdrukkelijk staat aangegeven. U dient uw huisdier(en) altijd aan te melden. Bij niet aanmelden kan u geweigerd worden. Extra schoonmaakkosten zijn verbonden aan het meenemen van huisdieren. Uw huisdieren dienen te voldoen aan de gestelde gezondheids- en inentingseisen. De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade die door het huisdier wordt toegebracht aan de accommodatie of het park.

Reisinformatie

U mag de accommodatie betreden vanaf 15.00u en u dient de accommodatie te verlaten om uiterlijk 10.00u, tenzij met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen”. U kunt deze informatie ook terugvinden op de website. De sleuteloverdracht gebeurt op kantoor of via onze safes, bij vertrek mag u deze deponeren in onze brievenbus of afgeven op kantoor.

Klachten

Indien een huurder tijdens het verblijf op het park een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij ons kantoor “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” om ons in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen, gelieve daarbij uw boekingsnummer en contactgegevens te vermelden.

Reissom en kosten

“Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” behoudt zich het recht voor om de Reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.

Aansprakelijkheid

“Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” en de eigenaar van de accommodatie zijn niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de huurder en zijn gasten door welke oorzaak dan ook.

“Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde accommodatie, werkzaamheden aan toegangs-en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van het park en/of de accommodatie.

De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet-   en regelgeving. “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de huurder en/of zijn gasten.

Tijdens het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” en de huurder.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.

Overige bepalingen

De recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” te melden.

Gasten van de huurder dienen zich aan dezelfde voorwaarden en regels te houden als de huurder.

Bij stroomuitval zal de huurder eerst de eigen zekeringen controleren alsmede de zekering in het stroomkastje alvorens “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen te roepen. De elektrische apparaten dienen bij een stroomstoring te worden uitgeschakeld, indien deze niet automatisch uitgeschakeld zijn. Het is niet toegestaan elektriciteit af te tappen van toiletgebouwen of andere (openbare) gebouwen of zaken zoals lantaarnpalen. Het is niet toegestaan een elektrische auto op te laden anders dan op de hiervoor ingerichte en als zodanig aangeduide parkeerplaatsen.

Gebruik accommodatie

Elke accommodaties beschikt over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat in de accommodatie hoort mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair mag niet naar andere accommodaties worden verplaatst. De huurder is verplicht om de accommodatie en de onmiddellijke omgeving in nette en ordelijke staat te houden. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken. Het is niet toegestaan afval naast de containers of elders in het park achter te laten. Bij afwezigheid dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom de accommodatie te zijn opgeruimd, te zijn opgeborgen en uit het zicht te zijn geplaatst. Fietsen mogen niet tegen de accommodatie worden geplaatst. Het is niet toegestaan partytenten te plaatsen bij of op accommodaties. Drones zijn niet toegestaan. Huisdieren mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de andere gasten.  De begeleider van het huisdier dient ervoor te zorgen dat ontlasting wordt verwijderd, zowel op als rond de accommodatie.

Het is verboden bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan. Ook het graven van gaten en het beschadigen van openbaar groen is niet toegestaan. Wildplassen is niet toegestaan.

Verlies sleutels / pasjes

Bij het verlies van sleutels/pasjes etc. worden kosten in rekening gebracht. (ter zake van sleutels is dit een bedrag van € 115,00). Het is niet toegestaan sleutels en/of pasjes in gebruik te geven aan anderen. Bij vertrek dienen alle sleutels die de huurder ten behoeve van hun accommodatie hebben ontvangen, te worden ingeleverd bij “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen.

Nachtrust en overlast  

Huurders dienen zich correct te gedragen en alles na te laten wat redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven. Tussen 23.00 en 7.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Gasten dienen deze nachtruststrikt naleven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Het is niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast(kunnen) veroorzaken op een dusdanige manier te gebruiken dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een andere gast staat de overlast in principe vast. Openbare dronkenschap is verboden.

Onderhoudswerkzaamheden / Storingen

Spoedeisende storingen die aan “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” zijn gemeld, worden zo spoedig mogelijk opgelost. “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” altijd het recht de verhuurde accommodaties te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de Gast recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. Uiteraard overleggen we eerst met u als huurder.  

Met het oog op calamiteiten en af-en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van motorvoertuigen en overige obstakels.

Barbecue

Het gebruik van een barbecue is toegestaan mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en de accommodatie staat. Tevens dient er binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen. Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit, gas, houtskool en briketten. “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” en de eigenaar van de accommodatie  behouden zich het recht voor om het gebruik van een barbecue te verbieden. In verband met brandgevaar mogen weggooibarbecues niet in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd, zolang deze nog niet gedoofd en afgekoeld zijn.

Gevonden voorwerpen

Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat de eigenaar het bezit hiervan heeft prijsgegeven.

Waarborg

“Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” rekent een waarborgsom van € 150,00.

De waarborgsom wordt terugbetaald indien de accommodatie correct is achtergelaten binnen 14 dagen na vertrek. Indien de vuilnis niet is opgeruimd en weggebracht naar de containers, de vaatwasser niet is geleegd, de gehuurde lakens niet van de bedden zijn gehaald en/of de pannen/het servies/kookplaat niet schoon is, wordt per onderdeel € 10,00 in mindering gebracht van de waarborgsom. Schade zal in eerste instantie ook met de waarborgsom verrekend worden, indien niet toereikend kan u nog bijkomende verwachten van “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen”.

Reglement groepen en / of specifieke gevallen

“Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” behoudt zich het recht voor in bepaalde situaties en periodes een extra waarborgsom te vragen. Op grond hiervan is de “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen” gerechtigd aan elke groep (of gezin) een waarborgsom van minimaal € 100,00 tot € 500,00 in rekening te brengen. De huurder die heeft geboekt voor een groep wordt verzocht zich te allen tijde bij aankomst van de groep bij de receptie te melden. “Kustverhuur Zeeuws Vlaanderen”” zal hem (kunnen) vragen om zijn identiteitsbewijs te tonen en hem tevens (kunnen) verzoeken om opgave van de namen van de Groepsleden. Daarnaast zal de verschuldigde waarborgsom van € 100,00 tot € 500,00 moeten worden voldaan. Iedere gast is op eerste verzoek verplicht zijn identiteitsbewijs te tonen.